Zástavní řád

ZASTAVÁRNA U VOJENSKÉ NEMOCNICE, ZÁBRDOVICKÁ 12, BRNO

1. Zastavit lze pouze věc, ke které má osoba žádající o půjčku plné dispoziční právo. Zastavení věci jiné bude proto považováno za případný podvod ve smyslu §250 tr. zák. Zastavení je výlučným právem pracovníka zastavárny.

2. Zastavit může pouze osobastarší 18 let a to po předložení průkazu totožnosti. Na předmět převzatý do zástavy bude půjčeno 30 až 50 % aktuální tržní ceny, která bude stanovena dohodou pracovníka zastavárny a žadatele o půjčku. Tato dohoda je závazná po celou dobu vztahu.

3. Za zastavení předmětu je stanoven poplatek ve výši 1 % z vyplacené částky za každý i započatý den zástavy (dále viz. TABULKA SLEV Z ÚROKŮ). Maximální doba zastavení je 21 kalendářních dnů s možností prodloužení zástavy o dalších 7 dní bez nutnosti uhrazení dlužných úroků. Po zaplacení úroků může být zástavní lhůta prodloužena opět až na maximální délku, celkově však nesmí přesáhnout 10 týdnů.
4. Zákazník se zavazuje k vyplacení celé smluvní částky, a to i při předčasném vyzvednutí zastavené věci.

5. Následující den po skončení vyznačené lhůty poskytuje zastavárna bezplatně ochrannou lhůtu. Nevyužitím ani této lhůty se stává zastavárna vlastníkem zastavené věci a má právo na její prodej (rozvazovací podmínka).

6. Dokladem o převzetí předmětu do zástavy v zastavárně je výlučně zástavní list. Podpisem tohoto listu osoba zastavující věc potvrzuje souhlas s podmínkami obsaženými v zástavním řádu, oceněním předmětu a ostatními údaji v zástavním listu obsaženými. Zastavená věc je vydána pouze tomu, kdo předloží originál zástavního listu.

7. Originál zástavního listu obdrží osoba zastavující věc a kopie je uložena v evidenci zastavárny. Při ztrátě originálu je účtován poplatek ve výši 50,- Kč za vyhledání kopie a věci. Bez předložení originálu však věc bude vyhledána a vydána pouze po předložení průkazu totožnosti, ve kterém údaje budou souhlasit s údaji na vyhledané kopii.
8. Zástavní list může být vydán i na více předmětů, ale vyzvednout lze pouze vše a nikoli část těchto věcí.
9. Informace o zastavených věcech se neposkytují nepovolaným osobám.

10. Případný další výklad či vysvětlení podmínek zastavení věci poskytnou na požádání pracovníci zastavárny, Brno-Zábrdovická 12.

11. Pokud skutečnosti vyplývající z výše uvedeného právního vztahu neupravuje tento zástavní řád, budou se řídit příslušnými  ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12. Zákazník svým podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje zákazníka slouží výhradně pro potřeby zastavárny.

13. Zákazník dále svým podpisem stvrzuje, že není politicky exponovanou osobou a nejedná se o osobu, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce.